Bli medlem

Her finner du informasjon til nye medlemmer og foresatte som er nyttig å ta med seg.

Ullensaker Issportklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:

Idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

All aktivitet er bygd på dugnadsprinsippet. Klubben har tre avdelinger, Kunstløp (Wings), Hockey (Flyers) og Curling (Stones).  


I denne artikkelen skal vi gi informasjon om følgende tema:

1. Innmelding

2. Kontingent og treningsavgift

3. Dugnader

4. Laget

 

1. Innmelding

Alle nye medlemmer må meldes inn i Ullensaker Issportklubb. Når du møter på trening er det viktig at lagets foreldrekontakt, lagleder eller trener får kontaktinformasjon for å få deg registrert. 

Ullensaker Issportklubb bruker Spond integrert med Norges Idrettsforbund MinIdrett som medlemsregister. 

Søk medlemskap via denne linken: Medlemskap Ullensaker Issportklubb

- Logg inn eller velg ny bruker.

- Når informasjonen er lagt inn sendes søknaden direkte til klubb for godkjenning.

Om noen ikke ønsker å være medlem, må man melde seg ut ved å varsle lagleder. Lagleder vil da fjerne deg fra gruppene du er medlem i. Klubben vil deretter sjekke om du har noen ubetalte transaksjoner til klubben, som forventer blir oppgjort, før utmelding. 

For spillere som ønsker å melde overgang til annen klubb. Medlemmet varsler SU om overgang og søker overgang i MinIdrett. Elektronisk overgangsskjema blir automatisk generert og sendt til klubbene det gjelder. Når begge klubber har signert vil overgangen blir godkjent.

 

2. Kontingent og treningsavgift

Medlemsavgift sendes ut til alle registrerte medlemmer i januar hvert år. Alle aktive spillere/utøvere må betale medlemsavgiften. For enkeltpersoner er avgiften kr 300,-. For familier vil klubben fom 2024 tilby familiemedlemskap på kr 550,-. Familiemedlemskap vil være det vi primært tilbyr, og så er det opp til medlemmene og komme tilbake hvis enkeltmedlemskap er ønskelig. 

Hvis familien er på minimum 2 personer, sparer man altså kr 50,- ved å tegne et familiemedlemskap. Hvis man er flere enn 2 så vil et familiemedlemskap i praksis medføre at at ytterligere familiemedlemmer får et medlemskap gratis. Hovedfordelen med å være medlem er at man har en stemme i klubben, ved at men er stemmeberettiget på årsmøte. For klubben vil et høyere medlemstall gi oss fordeler i f.eks fordeling av offentlige midler. Klubben anbefaler derfor at alle som er i posisjon til å tegne et familiemedlemskap gjør det.  Familiemedlemskapet gjelder medlemmer som har samme adresse i offentlige registre.  

Alle aktive medlemmer betaler i tillegg en aktivitetsavgift. Avgiften settes hvert år av styret, og settes ut fra de kostnader klubben har for drift av de ulike lagene i tillegg til drift av klubben. Avgiften vil derfor variere fra lag til lag.  

For å delta aktivt på et lag og være spilleberettiget, må både medlemsavgift og aktivitetsavgift være betalt. 

Faktura sendes via Spond.


Aktivitetsavgift hockey sesongen 2023/2024 for de ulike aldersgruppene er som følger per sesong:

Lag
Aktivitetsavgift

U8

2500,-

U9

2500,-

U10

3000,-

JU9

2500,-

U11

3500,-

U12

4000.-

U13

4000,-

JU11

3000,-

JU134000,-

JU16

4500,-

U20

5500,-

A-laget

3000,-

Veteran

3000,-

Vi over 40

3000,-

Damelaget 

4500,-

Mosjonslaget

3000,-

Klubben vil splitte aktivitetsavgiften i to fakturaer, en med forfall i september og en med forfall i februar. 


Aktivitetsavgift kunstløp sesongen 2023/2024 for de ulike gruppene er som følger per sesong:

Klasse
Aktivitetsavgift

Nybegynner

3500,-

Aspirant

4500,-

Konkurranse

5500,-

 Klubben vil splitte aktivitetsavgiften i to fakturaer, en med forfall i september og en med forfall i februar. 


3. Dugnader

Klubben er basert på dugnadsprinsippet. Det er helt avgjørende for å holde så lave avgifter som mulig samt klubbens kostander nede, at medlemmer stiller opp på klubbens dugnader. Lagene anbefales også å ta på seg dugnader, både interne og eksterne, som gir en inntekt til lagets lagkasse. Klubben har en klar forventning til at alle foreldre stiller på dugnader, og på den måten bidrar til drift av klubb og lag.

 

4. Laget

Alle spillere tilhører et lag, og alle kunstløputøvere tilhører en gruppe. For Ishockey styres dette etter året spilleren er født. Det vil kunne være at aldersklasser slås sammen da det er få spiller på et årskull. Dette er mest vanlig for jentene da det er ét jentelag for annethvert årskull (JU9, JU11, JU13 og JU16). For Kunstløp styres dette av nivå på utøveren. 

For Ishockey åpnes det for hospitering opp eller ned, etter en nærmere avklaring fra de ulike lagenes trenere, ift behov for en større eller mindre sportslig utfordring for spillere. En hospitering er ikke et krav, men et frivillig tilbud. En hospitering kommer i tillegg til deltagelse på eget lag.   

Sesongen strekker seg fra medio august og ut april. I mai og juni tilbys barmarkstreninger. 

Hvert lag har en trener, en eller flere assistenttrenere, lagleder, materialforvalter og dugnadsansvarlig. Trener og hans assistenter har ansvaret for gjennomføring av treninger og kamper. Lagleder og materialforvalter er støttefunksjoner rundt lag og trenere. Dugnadsansvarlige har ansvar for å organisere og koordinere dugnader. 

 

 

Som medlem i Ullensaker Issportklubb gjør vi vårt ytterste for å gi alle et godt sportslig og sosialt tilbud. 

 

Velkommen til Ullensaker Issportklubb.

”DIN AKTIVITETS GLEDE ….EN GLEDE FOR ALLE”Bli medlem