Æresmedlemskap skal være en måte å gi ekstra honnør til medlemmer som over lengre tid har ytet spesiell innsats for Ullensaker Issportklubb og/eller markert klubben på en særdeles positiv måte. Spesiell innsats kan for eksempel være mangeårig deltagelse i styret og/eller i ulike andre roller/verv i klubben. Markering av klubben kan for eksempel være en god generell profilering av klubben, og en bred deltagelse på vegne av klubben i ulike settinger eksternt. I dette ligger også at vedkommende har bidratt til et godt samarbeide med Ullensaker Kommune og Ullensaker Idrettsråd. Det er viktig for klubben at det foretas en grundig vurdering av aktuelle kandidater slik at de som blir utnevnt vil bli gjenkjent av klubbens medlemmer som én som fortjener tittelen. Et langvarig medlemskap i klubben er alene ikke grunn nok til å kunne bli utnevnt. 

Det tillegger styret og vurdere samt innstille aktuelle æresmedlemmer til årsmøte som beslutter. Æresmedlemskapet markeres med en blankett samt en artikkel her inne. Æresmedlemmer fritas for medlemsavgift.

Æresmedlem nr 1 utnevnt på ekstraordinært årsmøte 22.august 2023  

Håkon Brennum


Håkon Brennum har stått på for klubben siden oppstart på uteisen.

Han har i alle de år han har vært medlem i klubben også vært aktiv i styret og/eller komiteer.

Han har blant annet tatt ansvar for rekruttering via skøyte- og hockeyskolen, hatt laglederverv i tillegg til sentrale verv som bla styreleder i en årrekke og også nestleder.

Håkon har vært en god støttespiller for flere i klubben og har jobbet for å ivareta medlemmenes interesse uavhengig av gren.

Ved planlegging og bygging av Jessheim Ishall som sto ferdig i 2014, hadde Håkon en sentral rolle på vegne av klubben.

I dette ligger også at Håkon har hatt et godt samarbeidet med båe kommunen og Ullensaker Idrettsråd. 

 

Det er en glede for klubben å utnevne Håkon Brennum som klubbens første æresmedlem.